FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना सूचना सूचना

दस्तावेज: 

विपद् सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना।

निमित्त भर्इ कामकाज गर्ने सम्बन्धमा।

बैठकमा उपस्थित भइदिने बारे (श्री सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु)।

खत्याड गाउँपालिकाको लोगो डिजाइन गरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।