गा.पा. र वडाका कर्मचारीहरूलाइ कार्यालय संचालन सम्बन्धि तालिमका केही दृश्यहरू